Strona główna // Kursy // Kursy pedagogiczne

Kursy

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

biuro@bialecki.pl

Celem  kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologi, metodyki i praktyki metodycznej. 

Absolwent kursu powinien umieć:

 • nauczać danego zawodu zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową kształcenia w danym zawodzie,
 • kształtować właściwe postawy wobec pracy i procesu oraz wytworów pracy,
 • formułować pytania i problemy kierowane do uczącego się w sposób jasny, logiczny i zrozumiały.
 • organizować i prowadzić praktyczne zajęcia zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakładzie pracy,
 • kształtować i rozwijać umiejętności oraz nawyki i sprawnosci zawodowe,
 • rozwijać i wzbogacać osobowość zawodową uczących się, motywując ich do samodzielnego zdobywania, uzupełniania oraz pogłębiania wiaomości,
 • ukazywać walory zawodu poprzez odwoływanie się np. do autorytetów w danym zawodzie, czy ukazywanie aspektów społecznych w danym zawodzie,
 • kształtować pożądane dla procesu pracy postawy, takie jak: pracowitość, systematyczność, dokładność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność,
 • kształtowanie kultury pracy,
 • posługiwać się podstawami wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i metodycznej oraz organizowania zajęć praktycznych,
 • wykorzystywać specjalistyczną dla danego zawodu wiedzę oraz posługiwać się normami, instrukcjami, dokumentacjami techniczno-technologicznymi, a także sprzętem (narzędziami, urządzeniami i maszynami), niezbędnymi przy prowadzeniu instruktaży i pokazu wykonywania czynności zawodowych,
 • pełnić nadzór w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych i kontrolować poprawność wykonywania czynności przez uczących się zawodu,
 • przeprowadzać instruktaż z zakresu bhp i p. poż. na danym stanowisku pracy, czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp,
 • organizować stanowiska szkoleniowe we własnym warsztacie pracy,
 • wykorzystywać nowoczesne środki techniczne w pracy własnej i nauczaniu,
 • doskonalić własne umiejętności zawodowe oraz unowocześniać własny warsztat pracy.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez oraganizatora kursu.

Członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej przez organizatora kształcenia przygotowują zadania egzaminacyjne, zatwierdzone przez przewodniczącego komisji zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Minista Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawieuzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejetności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków - specjalistów z zakresu metodyki pedagogiki i psychologii.

Kadra dydaktyczna prowadząca kursy pedagogiczne posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz legitymuje się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 RMEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz. U. Nr 244, poz. 1626:

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w  zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:
  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego bedą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz conajmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego bedą nauczać.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma
do góry

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 476 24 45
tel. +48 32 476 23 08
tel./ fax +48 32 476 13 63

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 397 18 01
tel. +48 12 397 18 03
tel./ fax +48 12 636 08 00

41-706 Ruda Śląska
 ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 718 36 63
tel./ fax +48 32 718 31 20

41-200 Sosnowiec
ul. Grota-Roweckiego  66

sosnowiec@bialecki.pl
tel. 697 630 005

system zarządzania treścią: euforia