Strona główna // Kursy // Uprawnienia URE

Kursy

Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3

Najbliższy termin:

24.06.2022

Jastrzębie-Zdrój

Osoba kontaktowa:

Jadwiga Zielińska

tel.: 32 411 05 04, kontakt@bialecki.pl

Sprawdź inne terminy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach eksploatacji lub dozoru - w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Czas trwania: 8 godzin.

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów stają się świadectwami bezterminowymi, z wyjątkiem świadectw potwierdzających kwalifikacje osób , które świadczą usługi na rzecz konsumentów, miro, małych i średnich przedsiębiorców, które zachowują ważność na okres 5 lat.

Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się również na wniosek pracodawcy:
- gdy osoby zajmujące się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji, posiadające kwalifikacje potwierdzone świadectwem, w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowały się eksploatacją tych sieci, urządzeń lub instalacji,
- który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów, instalacji lub sieci.
 

Ośrodek przeprowadza egzaminy na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci: 

Grupa III Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

3.) urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

4.) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 

5.) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); 

6.) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 

7.) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

8.) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW; 

10.)aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Cele kształcenia.
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych dla określonej grupy.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku, 
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.
 

Do kogo skierowane?

Dla osób pracujących na stanowiskach eksploatacji:

  • osoba wykonująca prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dla osób pracujących na stanowiskach dozoru:

  • osoba na stanowisku kierującym czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub osoba na stanowisku pracownika technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17