Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Powierzchni

Kursy

Kurs w zakresie systemów komputerowego sterowania pracą zakładu przeróbki mechanicznej węgla

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Uzyskanie wiadomości z zakresu:

 • podstawowych pojęć stosowanych w układach regulacji i systemach sterowania obiektów,
 • urządzeń i układów technologicznych zakładu przeróbki mechanicznej węgla, w których zastosowanie mają systemy komputerowego sterowania ich pracą,
 • znajomości urządzeń pomiarowych zastosowanych w poszczególnych układach sterowania,
 • znajomości elementów roboczych i wykonawczych maszyn i urządzeń zastosowanych w budowie poszczególnych układów,
 • podstaw konfiguracji sprzętu komputerowego stosowanego w systemach sterowania,
 • budowy systemów dyspozytorskich, systemów wizualizacji oraz łączności i powiadamiania,
 • znajomości obowiązków dyspozytora, sterowniczego maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla i innych kopalin,
 • zasad prowadzenia przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń i wymaganych przy tym sposobów asekuracji , zabezpieczenia i stosowania środków ochrony osobistej i zbiorowej,
 • zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń,
 • znajomości przepisów bhp oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego, ewakuacji załogi z rejonów zagrożonych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla,
 • sposobów, środków i technik komunikowania się z przełożonymi, współpracownikami, członkami innych zespołów pracy oraz osobami postronnymi w środowisku pracy.


Opanowanie umiejętności:

 • poprawnego posługiwania się nazewnictwem technicznym z zakresu maszynoznawstwa, urządzeń przeróbki mechanicznej kopalin, układów regulacji i systemów sterowania,
 • identyfikacji poszczególnych elementów układów technologicznych i układów sterowania,
 • posługiwania się niezbędnymi urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
 • oceny stanu technicznego poszczególnych elementów wchodzących w skład różnych układów,
 • rozpoznawania stanu poprawnej pracy układów oraz oznak świadczących o zbliżaniu się do stanu niezadowalającego lub awaryjnego,
 • właściwej kolejności uruchamiania i zatrzymywania urządzeń i układów w normalnym trybie pracy ręcznej lub automatycznej,
 • dokonywania identyfikacji zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy i oceny ewentualnych skutków w oparciu o bieżącą kontrolę stanowiska pracy – w świetle wymogów przepisów, instrukcji, technologii i procedur postępowania oraz kart oceny ryzyka zawodowego,
 • współpracy ze służbami kopalni i oddziałami zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz firmami obcymi, postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • normalnego prowadzenia ruchu układów technologicznych zakładu przeróbki mechanicznej węgla przy użyciu tablic synoptycznych, pulpitów sterowniczych, systemów komputerowego sterowania, wizualizacji, telewizji przemysłowej, środków rozgłaszania i łączności,
 • bieżącego prowadzenia i uzupełniania powierzonej dokumentacji,
 • przejmowania służby dyspozytora od poprzednika i przekazywania służby następcy,
 • współpracy z dyspozytorem ruchu kopalni, osobami kierownictwa i dozoru.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi pulpitów sterowniczych i zespołów urządzeń.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17